Konkurs Walentynkowy Regulamin

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Walentynkowy Konkurs – „Mikromusic” w Wytwórni

Konkurs: „Mikromusic w Wytwórni” – zaproszenie dla dwojga

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu “Mikromusic – Walentynkowy konkurs”, w którym można wygrać 1 podwójne zaproszenie na koncert 14.02 do klubu Wytwórnia (zwanym dalej „Konkurs”) jest Łódzkie Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 (zwanym dalej „Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na oficjalnym profilu Facebook Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, określa prawa i obowiązki stron.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie.

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, przy czym pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia.

2. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna zarejestrowana w Konkursie, spełniająca wszystkie warunki Regulaminu udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

4. Akceptacja przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości, jak również zobowiązanie do jego przestrzegania oraz potwierdzenie, iż spełnia warunki udziału w Konkursie następuje w momencie przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

5. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) w bazie danych osobowych klientów Organizatora dla celów Konkursu oraz na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście zwycięzców.

6. Uczestnikowi, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo do ich poprawiania i ich usunięcia.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. Każdy Uczestnik powinien posiadać aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.com

9. Organizator oświadcza, że w odniesieniu do Konkursu organizowanych w ramach portalu społecznościowego Facebook.com, Facebook.com nie wspiera, nie administruje, nie sponsoruje, ani nie jest związany w jakikolwiek sposób z Konkursem, ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Informacje przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 3. Przebieg Konkursu, wyłonienie zwycięzcy i przyznanie nagród.

1. Konkurs polega na skomentowaniu postu konkursowego po uprzednim zalajkowaniu posta konkursowego na oficjalnym profilu Organizatora w serwisie facebook.com i opisanie najśmieszniejszej randkowej wpadki.

2. Czas trwania konkursu: 12.02.2021 – 13.02.2020 godzina: 12:00

3. Jury Konkursu (zwane dalej „Jury”) będzie się składało z 3 przedstawicieli Organizatora.

4. Po zakończeniu konkursu, Jury wybierze 1 najbardziej kreatywny komentarz z pełnej puli zgłoszeń na oficjalnym profilu Łódzkiego Centrum Wydarzeń na facebook’u i poinformuje Zwycięzcę w odpowiedzi na jego komentarz.

5. Zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę jeśli nie będzie zgodne z Regulaminem, będzie obraźliwe dla osób trzecich, będzie przedstawiało treści wulgarne, opisujące przemoc, elementy niezgodne z prawem, i inne elementy uznane za powszechnie niedozwolone.

6. Zwycięzcy konkursu otrzymają podwójne zaproszenie na koncert Mikromusic do Klubu Wytwórnia, który odbędzie się 14 lutego. Zaproszenie będzie gotowe do odbioru przed koncertem, a imię i nazwisko zwycięzcy będzie podane na liście gości przed głównym wejściem na koncert.

7. W czasie trwania całego Konkursu jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

8. Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą na podstawie decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do nie informowania Uczestnika o podjętej decyzji.

2. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. Za dzień ogłoszenia wyników uznaje się dzień umieszczenia listy Zwycięzców na profilu Facebook Organizatora. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Organizatora.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania oraz powiadomi o rozstrzygnięciu.

4. Regulamin w formie pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez konieczności poinformowania Uczestników. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki do otrzymania nagrody przed dniem zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w dniu zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]