Tłusty czwartek na Piotrkowskiej 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tłusty czwartek na Piotrkowskiej 2018 r.

 

Nigdzie indziej nie znajdziecie tak bogatej oferty pączkarni i cukierni jak na Pietrynie!

W głosowaniu na Najsmaczniejszego Pączka na Pietrynie 2018 stanie w szranki kilkanaście punktów położonych bezpośrednio na Piotrkowskiej oraz w bliskiej okolicy. Które miejsce jest najlepsze? Wyboru dokonają Łodzianie a wyniki głosowania ogłoszony zostanie 11 lutego w samo południe!

Głosowanie odbywa się przez wydarzenie na fanpage’u ul. Piotrkowskiej (@mojapiotrkowska). Regulamin konkursu dostępny poniżej.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJSMACZNIEJSZEGO PĄCZKA NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ W ROKU 2018 W RAMACH AKCJI PROMOCYJNEJ „TŁUSTY CZWARTEK NA PIOTRKOWSKIEJ”

 

 1. Cel konkursu:

           

 1. Wyłonienie lokalu, w którym można zjeść najsmaczniejszego pączka na ul. Piotrkowskiej oraz ulicach przyległych od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego włącznie.
 2. Zwrócenie uwagi na bogatą ofertę cukierni, pączkarni oraz kawiarni przy ul. Piotrkowskiej.
 3. Promocja lokali z branży cukierniczej oraz kawiarni, w których można zjeść najsmaczniejszego pączka.
 4. Zachęcenie mieszkańców Łodzi do odwiedzenia ul. Piotrkowskiej w okresie karnawału i włączenie się w obchody Tłustego Czwartku.

 

 1. Organizacja konkursu:

 

Organizatorem konkursu jest Łódzkie Centrum Wydarzeń (ŁCW), zwane dalej również organizatorem. Prace związane z konkursem koordynuje Dział Ulicy Piotrkowskiej w ŁCW.

 

 1. Termin przeprowadzenia konkursu:

 

Od publikacji ankiety w wydarzeniu utworzonym przez profil Piotrkowska w serwisie Facebook, planowanej na dzień  8 lutego 2018 roku na godzinę 08:00 do dnia 11 lutego 2018 roku do godziny 12:00.

 

 1. Uczestnicy konkursu:

 

Do konkursu przystąpić może właściciel/przedstawiciel lokalu z branży cukierniczej oraz kawiarni oferujących pączki na ulicy Piotrkowskiej oraz ulicach do niej przyległych  na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego włącznie, który zgłosi swój udział w terminie do dnia 2 lutego 2018 roku do godziny 12:00.

 

 1. Tryb zgłoszeń do konkursu:

 

 1. Lokale spełniające powyższe kryteria zostaną wyłonione do konkursu przez Organizatora na podstawie ogólnodostępnych informacji o danym lokalu, z których wynika, że dany lokal  posiada w swojej ofercie pączki.
 2. Szczegóły zgłoszenia uczestnictwa zostaną przesłane wyłonionym przez Organizatora lokalom drogą mailową, dostarczone do lokali w formie pisemnej  lub przekazane
 3. Zgłoszenie należy potwierdzić drogą e-mailową na adres: piotrkowska@lcw.lodz.pl lub telefonicznie w rozmowie z pracownikiem Działu Ulicy Piotrkowskiej ŁCW pod numerem podanym w informacji e-mailowej.
 4. Brak potwierdzenia zgłoszenia w powyższy sposób jest równoznaczny z nieskutecznym zgłoszeniem do konkursu.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 2 lutego 2018 r. do godziny 12:00.
 6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na promocję lokalu za pośrednictwem profilu Piotrkowska w serwisie www.Facebook.com oraz konferencji prasowej, przez co należy rozumieć zgodę uczestnika na posługiwanie się logotypem i nazwą lokalu w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
 7. Niezależnie od powyższego, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych w lokalu zdjęć i danych przesłanych właścicieli/przedstawicieli lokali w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu w sposób opisany w regulaminie.

 

 1. Warunki przeprowadzenia konkursu:

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony, jeśli zgłoszenia dokona co najmniej 10 uczestników.
 2. Wybór zwycięzcy odbędzie się w drodze głosowania poprzez ankietę w wydarzeniu utworzonym przez profil Piotrkowska (@mojapiotrkowska) w serwisie Facebook, zwanego dalej głosowaniem, planowanym do publikacji na dzień 8 lutego 2018 roku na godzinę 08:00 do dnia 11 lutego 2018 roku do godziny 12:00.
 3. W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy pełnoletni użytkownicy serwisu Facebook z Polski.
 4. W głosowaniu można oddać tylko jeden głos.
 5. W głosowaniu nie mogą brać udział strony (FanPage).
 6. Do głosów oddanych w sposób opisany powyżej dodane zostaną głosy dziennikarzy obecnych na konferencji prasowej dotyczącej konkursu, która odbędzie się najpóźniej w dniu 7 lutego 2018 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź. Głosy zostaną spisane przez oddelegowanego do tego zadania pracownika ŁCW i ogłoszone w wydarzeniu, na którym opublikowana zostanie ankieta do głosowania.
 7. Zliczenie punktów oraz ogłoszenie zwycięzcy konkursu zostanie ogłoszone po zakończeniu głosowania w wydarzeniu, na którym opublikowana zostanie ankieta do głosowania.
 8. Lokal, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma oprawiony dyplom.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równorzędnych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu, jeżeli do jego siedziby nie wpłynie w wyznaczonym terminie co najmniej 10 zgłoszeń, spełniających wymogi konkursowe.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do jego siedziby po terminie wskazanym w niniejszym regulaminie.
 12. Wszelkie podejrzenia lub dowody na fałszowanie głosowania będą skutkowały wykluczeniem z udziału w konkursie.
 13. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia od przeprowadzenia konkursu podejmuje organizator.
 14. Decyzje organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

 1. Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 11 lutego 2018 r. o godzinie 12:00.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez organizatora na profilu Piotrkowska (@mojapiotrkowska) w serwisie Facebook. Ponadto wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej i profilach społecznościowych organizatora.
 3. Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu odbioru nagród zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

 

 1. Nagroda:

 

Ustala się następującą nagrodę dla zwycięzcy konkursu na „Najsmaczniejszego pączka na ulicy Piotrkowskiej w roku 2018”:

Dyplom “Lokalu z Najsmaczniejszym Pączkiem na Pietrynie 2018”.

 

 

 1. Postanowienia końcowe:

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny
 3. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych osobowych oraz wizerunku zgłaszanego obiektu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 5. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w ŁCW pod numerami telefonów: (42) 280 79 10, 13, 16, 19.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]