Klauzula Informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi (90-423) przy ul. Piotrkowskiej 87 oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzkie Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 (90-423 Łódź), REGON: 361495217, NIP: 7252090093, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem RIK/1/2015. Można skontaktować się z nami telefonując pod numer: 42 280 79 10 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: biuro@lcw.lodz.pl

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając email na adres: rodo@lodz-radca.pl, pod numerem telefonu 517-562-083, lub wysyłając pisemną korespondencję na adres siedziby Centrum z dopiskiem „IOD”.

 W zależności od podstawy i zakresu przetwarzania Państwa danych, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W razie wątpliwości co do zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.


Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z naszą działalnością, w tym m.in. w celu:

  • zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych, a także wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w tym w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych; podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu; podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony interes Administratora polega na prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz budowaniu relacji i wizerunku;
  • w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o wydarzeniach i konkursach organizowanych przez Administratora oraz promocji jego działalności za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych; podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu*, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– pracownicy Administratora w zakresie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;

– organy oraz instytucje publiczne, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe);

– podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną) oraz udostępniające Administratorowi inne narzędzia informatyczne;

– podmioty świadczące usługi konsultacyjne i prawne; biura rachunkowe, agencje marketingowe

inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

– operatorzy pocztowi (w tym operator publiczny) i firmy kurierskie oraz ich pracownicy.


Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.