ZP.371.1.2020 Przetarg nieograniczony

Postępowanie z dnia 04.02.2020 r. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont wnętrza lokalu handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 87 w Łodzi w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Łódzkie Centrum Wydarzeń, 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 87, I piętro – sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2020 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.1.2020_Ogloszenie.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.1.2020_SIWZ.pdf”]SIWZ [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/zalaczniki/ZP.371.1.2020_Zal_1a_Dokumentacja_projektowa.zip”]Zał. 1a Dokumentacja projektowa[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/zalaczniki/zal.1.b-projekt-techniczny.zip”]Zał. 1b Projekt techniczny[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.1.2020-Zal-2-Formularz_ofertowy.doc”]Zał. 2 Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.1.2020_Zal3_Oświadczenie_dot_spełniania.pdf”]Zał. 3 Oświadczenie dot. spełniania warunków[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.1.2020_Zal4_Oświadczenie_dot_wykluczenia.pdf”]Zał. 4 Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.1.2020_Zal5_Oświadczenie_Grupa_Kapitałowa.pdf”]Zał. 5 Oświadczenie dot. Grupy kapitałowej[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.1.2020_Zal6_Wykaz_robót.pdf”]Zał. 6 Wykaz robót[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.1.2020_Zal7_Wykaz_osób.pdf”]Zał. 7 Wykaz osób[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.1.2020_Zal8_Zobowiązanie_Podmiotu.pdf”]Zał. 8 Zobowiązanie Podmiotu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.1.2020_wzor_umowy.pdf”]Zał. 9 Wzór umowy [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/BZB61-PT-A-KOS-02001-1_przedmiar-2.pdf”]Zał. 10 Przedmiar[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/ZP.371.1.2020_Odpowiedzi.pdf”]Odpowiedzi na pytania[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/ZP.371.1.2020-Inf_z_otwarcia_ofert-1.pdf”]Informacja z otwarcia ofert[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/ZP.371.1.2020_Uniewaznienie-1.pdf”]Informacja o unieważnieniu[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: roboty budowlane