ZP.371.14.2017 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.05.2017 r. na usługi społeczne prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: obsługa Miejskiego Dnia Dziecka

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  17.05.2017 r. do godz. 12.00.

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.14.2017-Ogłoszenie-na-usł-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button]

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.14.2017-Formularz-ofertowy.doc”]formularz ofertowy[/su_button]

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.14.2017-wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button]

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.14.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

rodzaj zamówienia: usługi

status: zakończone